gimnas-mollet-06gimnas-mollet-02gimnas-mollet-activitats-instalacions-04gimnas-mollet-activitats-instalacions-03gimnas-mollet-activitats-instalacions-05gimnas-mollet-activitats-instalacions-08gimnas-mollet-activitats-instalacions-02

horaris activitats dirigidesReglament del servei Oci & Salut de l’Escola Sant Gervasi amb piscina coberta i sala d’activitats dirigides

DESCARREGA’T EL PDF

 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Descripció

OCI I SALUT és una instal·lació amb piscina coberta i una sala annexa polivalent, on es desenvolupen diferents propostes de promoció de la salut que potencien l’adquisició d’hàbits saludables durant el temps d’oci en i extraescolar.

Article 2. Finalitat

L’objecte d’aquest Reglament és definir el conjunt de drets, obligacions, normes d’utilització i règim disciplinari que regularà l’activitat lúdic-esportiva-competitiva, i que inclourà els següents serveis:

  • Bany lliure i cursets de natació.
  • Activitats dirigides en grup.
  • Vestidors col·lectius i de grup.
  • Servei de dutxa.
  • Armariets d’us puntual i/o lloguer.
  • Atenció a l’abonat.

Són objectius del present Reglament:

   1. Donar accés al servei als abonats i/o usuaris sempre i quan abonin la modalitat de mensualitat corresponent, respectin les normes detallades en aquest document i no s’excedeixi l’aforament del centre, podent-se autoritzar l’ús especial a persones o col·lectius.
   2. Garantir una utilització programada, coordinada, segura i fiable de les instal·lacions del complex que facilitin el control de la qualitat del servei, l’aprofitament integral dels recursos humans i materials i la disminució d’imprevistos.
   3. Assegurar una conducta adequada dels usuaris que garanteixi una bona convivència i preservi l’estat de conservació i neteja de les instal·lacions i equipaments del complex.

CAPÍTOL II. NORMES GENERALS

Article 4. Sobre els/les usuaris/àries:

  1. La condició d’abonat, la d’usuari, així com la del personal de la instal·lació, implica l’acceptació de les normes d’aquest Reglament. El seu desconeixement no l’eximeix del seu compliment, ni de l’aplicació de sancions o responsabilitats quan procedeixi.
  2. Tenen accés i dret d’ús al servei, les persones usuàries, ja sigui a nivell particular o col·lectiu, sempre que abonin el preu d’abonament acordat en el moment d’inscriure’s per a la prestació del servei de la piscina i la instal·lació esportiva de propietat de l’Escola Sant Gervasi. No obstant això, pot autoritzar-se l’ús i preus especials del servei a entitats o a col·lectius.
  3. Els usuaris menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’una persona adulta.
  4. No es permet l’ús del servei a persones que no compleixin els requisits higiènics mínims, ni a les persones que per malalties puguin perjudicar la resta de persones usuàries.
  5. Queda expressament prohibida l’entrada d’animals en tot el recinte, llevat dels supòsits previstos en la legislació vigent.
  6. Les persones usuàries han de tenir un comportament cívic i respectuós amb el personal i amb la resta de persones usuàries.
  7. Les persones usuàries tenen dret a fer les reclamacions i suggeriments que creguin pertinents. Amb aquesta finalitat, hi haurà disponibles els fulls de reclamació establerts pel Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de reclamació/denúncia als establiments.

Article 5. Tipologia de persones usuàries

Les persones usuàries d’OCI i SALUT tindran la denominació següent:

 • Abonats/des.
 • Usuaris.
 • Usuaris/usuàries puntuals.
 • Cursetistes d’activitats aquàtiques.

Article 6. De les persones abonades:

Tindrà la consideració d’abonat tota aquella persona que, prèvia inscripció, aboni mensualment la quota fixa escollida segons els diferents abonaments i preus vigents. Les persones abonades poden:

  • Fer ús il·limitat de la instal·lació en les franges horàries corresponents a la quota escollida, d’acord amb les normes d’ús de cada espai esportiu.
  • Gaudir de totes les activitats dirigides segons l’horari, sempre que siguin usuaris/àries del abonament total.
  • Gaudir de descomptes especials en activitats complementàries i cursos de natació sempre que siguin pares/mares d’alumnes i/o treballadors del centre.
  • Reglament d’OCI i SALUT amb Piscina coberta i sala d’Activitats dirigides de l’Escola Sant Gervasi.

Article 7. De les persones no abonades

S’entén per persones no abonades, aquelles que mitjançant un pagament puntual poden gaudir d’un servei del Complex o de més d’un.
Les persones no abonades poden ser:

Usuaris puntuals:

   • Tenen els mateixos drets d’ús que les persones abonades.
   • Les persones usuàries que no siguin abonades han de conservar el seu tiquet d’entrada i mostrar-lo en cas de requeriment.
   • Si es surt de la instal·lació no es pot tornar a entrar amb el mateix tiquet.

Cursetistes d’activitats aquàtiques i d’activitats complementàries de sala:

   • Les persones usuàries que poden gaudir d’una activitat dirigida, mitjançant l’abonament de l’entrada puntual pertinent.
   • Només poden accedir a la instal·lació en l’horari establert per a l’activitat.
   • En el cas de menors de 7 anys, pot entrar una persona d’acompanyant al vestidor, però s’ha d’esperar a la zona destinada a l’efecte, un cop hagi canviat el/la nen/a.

Espectadors/es o acompanyants:

   • Només poden accedir a les zones destinades a aquest efecte.
   • L’accés a altres zones del Complex en moments puntuals, queda determinat per la Direcció d’OCI i SALUT.

Article 8. Horari, accés a les instal·lacions i normes

L’horari d’obertura i tancament de la Piscina Coberta d’OCI i SALUT és el següent

   • De dilluns a divendres de 17:30 a 21:00 hores.
   • Dissabtes de 10:00 a 12:45 hores.

L’horari d’obertura i tancament de la Sala d’Activitats Dirigides d’OCI i SALUT és el següent:

De dilluns a divendres de 16:00 a 21:00 hores

   • El calendari festiu local serà aprovat i notificat anualment per la dirección d’OCI i SALUT.
   • La Direcció pot limitar l’accés, segons l’horari o l’aforament que hi hagi en el moment de l’entrada.
   • La Direcció pot modificar els horaris per motius puntuals i imprevisibles, modificació que ha de notificar en el tauler d’anuncis.
   • És obligatori respectar els horaris de les diferents activitats.
   • Les persones usuàries han de respectar els serveis inclosos a la modalitat de quota a la que estiguin adscrits, tant si es tracta d’abonats/des com de cursetistes.
   • Les persones usuàries menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta per poder utilitzar les instal·lacions, excepte quan participin en una activitat específica per a aquestes franges d’edat.
   • Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o material per un mal ús, comportaran la seva reposició i pot suposar la pèrdua del dret de ser abonat. Pel que fa als col·lectius d’usuaris, l’entitat a la que pertanyen, és responsable de les conseqüències derivades del possible mal ús de la instal·lació per part dels seus integrants.
   • Les persones usuàries hauran d’abandonar els espais esportius 15 minuts abans del tancament de l’equipament.
   • La Direcció de la instal·lació no es responsabilitza dels objectes perduts i oblidats.
   • No està permès fumar en cap lloc de la instal·lació.
   • L’incompliment d’aquesta normativa pot suposar la suspensió temporal o permanent del dret d’entrada al centre.

Article 9. Inscripció i abonament

   1. Per tal d’obtenir la condició de “persona abonada”, caldrà efectuar la corresponent alta, complimentant el Full d’inscripció i aportant les dades següents:
    1. Dades personals: còpia del DNI/targeta de residència.
    2. Autorització bancària per al cobrament/pagament de quotes.
    3. Fotografia de carnet adjunta (digital per part de la instal·lació).
    4. Pagament de la inscripció i la quota corresponent al mes.
    5. En cas de tenir alguna malaltia cal que es comuniqui en el moment de fer la inscripció.
   2. Les persones abonades hauran de notificar abans del dia 20 del mes en curs, els canvis que es puguin produir, tant en les dades personals, com en la domiciliació bancària que haguessin comunicat en el moment de la inscripció. Igualment, en cas de donar-se de baixa aquesta s’haurà de comunicar per escrit abans del dia 20 del mes en curs.
   3. L’import de la quota d’inscripció i del primer pagament mensual, cal abonar-lo al Servei d’Atenció a l’Usuari/a en el moment de donar-se d’alta.
   4. Els pagaments següents es domiciliaran a l’entitat bancària escollida.
   5. Els rebuts impagats tenen el recàrrec, costos i interessos assenyalats en la normativa legal.
   6. Cada abonat disposa del seu carnet que haurà de presentar a la persona de control d’accés per a poder accedir a l’interior de la instal·lació.
   7. La targeta de “persona abonada” és personal i intransferible, i no es permetrà l’entrada de cap persona que no tingui la condició d’usuària, sigui abonada o no abonada.
   8. Les persones usuàries han de respectar la modalitat d’accés a la que estan adscrites.
   9. Un cop tramitada la baixa definitiva, per tornar a ser abonat s’haurà de tornar a abonar la quota d’inscripció.
   10. En cas de devolucions de rebuts per qüestions alienes als gestors del servei, les despeses administratives aniran a càrrec de l’abonat (tres euros per rebut impagat).
   11. El centre actualitzarà les quotes anualment, amb efectes al mes de gener de cada any natural.
   12. S’extingirà la condició d’abonat quan s’esdevingui alguna de les causes següents:
    1. Baixa voluntària sol·licitada per l’abonat/da.
    2. Defunció de l’abonat/da.
    3. Abandonament del pagament del servei. Amb l’ impagament de dues quotes, automàticament es donarà de baixa a l’abonat. Això no l’exclou de pagar el seu deute.
    4. Expulsió per la Direcció a causa d’una falta tipificada com a molt greu per aquest Reglament.
   13. Si el motiu de la baixa com abonat/da es fonamenta en la causa anunciada en l’apartat a) del número 12, s’haurà de seguir el procediment següent:
    1. Omplir l’imprès adreçat a la Direcció exposant els motius de la baixa.
    2. Aquest imprès cal presentar-lo deu dies abans del venciment dels rebuts. En cas contrari, no es retornarà l’import del rebut vençut, si bé la persona abonada mantindrà els drets d’ús de la instal·lació fins a finalitzar l’últim mes pagat. Això serà així sempre i quan no tingui pendents pagaments per altres conceptes.
   14. Si la causa de la baixa com a abonat/da es fonamenta en les causes enunciades en l’apartat d) del número 12, la Direcció, atenent a les circumstàncies concretes de cada cas, podrà fins i tot prohibir a la persona sancionada que accedeixi a les instal·lacions sota la condició d’usuari/a mentre duri el temps de sanció.

CAPÍTOL III. NORMES D’ÚS PER A USUARIS

Article 10. Responsabilitat de pertinences i objectes

La Direcció del Centre no es responsabilitza de les pertinences ni objectes que els abonats i usuaris portin a la instal·lació.

Article 11. Normes de conducta i ús de les instal·lacions

   1. Les persones abonades i usuàries estan obligades a:
    1. Mantenir les normes de neteja i higiene degudes a les instal·lacions.
    2. Respectar curosament les instal·lacions, informar als empleats de les deficiències d’aquestes, provocades o que es detectin en l’ús. L’abonat/da o usuari/a que provoqui desperfectes en les instal·lacions en serà responsable personalment. Quan els desperfectes siguin causats pels abonats/des o usuaris/es menors d’edat o incapacitats, serà responsable qui en tingui assignada la tutela, guarda, pàtria potestat o custòdia, d’acord amb les disposicions al respecte del Codi Civil.
    3. Tenir un comportament cívic i respectuós envers la resta dels abonats/des i usuaris/res, així com amb els empleats i responsables del Centre.
    4. Anar correctament vestit d’acord amb l’activitat que es pretén dur a terme a les instal·lacions corresponents.
    5. No destorbar la llibertat o el benestar dels altres abonats/des i usuaris/res, per la qual cosa no és permès cridar, portar aparells musicals, córrer, tirar objectes ni practicar jocs i/o esports fora dels espais habilitats per a tal fi.
    6. Per tal de respectar la intimitat dels usuaris, no es permetrà l’ús de màquines fotogràfiques ni reproductors de vídeo.
   2. Qualsevol infracció d’aquestes normes de conducta determinarà l’amonestació verbal immediata de l’abonat/da o usuari/a infractor/a pels empleats de la instal·lació. Si l’infractor persisteix en la seva actitud serà compel·lit a abandonar les instal·lacions i es procedirà a l’obertura immediata de l’expedient sancionador, segons el procediment establert en aquest Reglament. Aquestes mesures s’entenen sense perjudici de les possibles accions legals que puguin prendre tant la Direcció com els abonats/des o usuaris/es afectats per la conducta de l’abonat/da o usuaris/a infractor/a.

Article 12. Normes d’ús dels espais esportius en general

   1. No es permet entrar vestit de carrer, amb el tors nu o amb calçat inadequat per la zona de pràctica esportiva. Per fer activitat física, cal utilitzar roba i calçat adequats per a cada cas.
   2. És obligatori accedir amb calçat esportiu d’ús exclusiu per a la pràctica esportiva.
   3. No es poden entrar bosses d’esport ni cap altre objecte (matalasset, pilotes, para-sols, etc.).
   4. No es permet menjar, consumir xiclets o fruits amb closques, ni entrar al recinte amb cap tipus d’envàs de vidre. Hi ha un espai expressament reservat per menjar i beure.
   5. Cal utilitzar les papereres per dipositar-hi les deixalles.
   6. Les persones usuàries del servei han de respectar als altres usuaris/es, el material i la programació horària dels espais. La Direcció farà públic un quadre d’horaris de les activitats programades per a cada espai.
   7. No es permet interferir o ocupar els espais on s’estan fent altres activitats.
   8. Durant el desenvolupament de les activitats, no es permeten altres usos de la sala.
   9. El material s’ha de deixar sempre al seu lloc després d’utilitzar-lo i no es pot moure d’una zona a una altra de la sala o instal·lació.
   10. No es permet l’ús lliure de les sales d’activitats i sales polivalents, si no es tracta d’activitats dirigides per tècnics del complex.
   11. No es pot participar en una sessió, un cop s’hagi finalitzat l’escalfament.
   12. Cal fer servir la tovallola per posar sobre les màrfegues.
   13. No es permet jugar a pilota en la zona de graderies, passadissos, vestidors, bar, etc.

Article 13. Piscina coberta

Per a l’ús de la piscina s’observaran les següents normes:

   1. Cal respectar els horaris d’utilització.
   2. És obligatori l’ús del banyador, casquet de bany i sabatilles de bany.
   3. No es permet canviar-se de roba al recinte de la piscina.
   4. Abans d’entrar a l’aigua, cal dutxar-se.
   5. No es pot fer servir cap tipus de sabó o gel a les dutxes del recinte de la piscina.
   6. En cas de no saber nedar, cal avisar el/la socorrista.
   7. En cas de trobar-se malament, cal avisar immediatament a qualsevol treballador/a de la instal·lació.
   8. En cas de patir alguna malaltia cardíaca, respiratòria, de tipus epilèptic o altres malalties que comportin riscos per a la pràctica esportiva, cal avisar el personal monitor o socorrista i anar sempre acompanyat.
   9. En el recinte de la piscina (tant dins com fora de l’aigua) no es permet fer cap tipus de joc o activitat perillosa, com pot ser córrer, saltar, empènyer, enfonsar a algú o practicar jocs que puguin comportar un risc físic.

Article 14. Zona d’aigües (hidromassatge, sauna i bany de vapor)

S’han d’observar les següents normes d’ús:

   1. No es permet l’ús a menors de setze anys.
   2. Cadascun dels serveis de la zona d’aigües té una normativa d’ús pròpia que cal seguir acuradament.
   3. És obligatori dutxar-se abans de fer ús de qualsevol dels equipaments de la zona d’aigües.
   4. És obligatori l’ús de casquet, banyador i sabatilles de bany.
   5. En cap dels equipaments de la zona d’aigües es poden utilitzar cremes, gels, olis, aromes, etc. 6. La zona d’aigües és un espai per al relaxament. No es pot jugar, córrer, fer soroll, etc.
   6. No poden utilitzar les instal·lacions de la zona d’aigües aquelles persones que pateixin problemes mèdics contraindicats a l’ús d’aquests espais i, en general, aquelles que pateixin problemes d’hipotensió, cardiopaties greus, etc.

Article 15. Sala de fitness

Normes per a l’ús de la sala de fitness:

   1. Cal respectar els horaris d’utilització de la sala.
   2. No es permet l’entrada a la sala als menors de setze anys.
   3. Per utilitzar la sala de fitness s’ha de portar roba esportiva (samarreta, pantalons curts, xandalls, sabatilles amb sola blanca, les quals han de ser d’ús exclusiu).
   4. S’ha d’evitar que les plaques dels aparells impactin entre si, ni es tirin els pesos a terra de forma incontrolada.
   5. Durant la pausa de recuperació entre sèries, és obligatori cedir l’aparell si un altre usuari està esperant. Pel que fa a les estacions cardiovasculars, si hi ha persones esperant, el temps màxim d’utilització serà de quinze minuts.
   6. Els usuaris amb programes individuals han de guardar la fitxa a l’arxivador un cop utilitzada.
   7. S’ha de fer un bon ús de les màquines, descarregar les barres de peses un cop utilitzades i tornar els pesos lliures al seu lloc.
   8. Per qüestions d’higiene cal portar una tovallola per a col·locar-la entre el cos i l’aparell.
   9. S’ha d’eixugar la suor que hagi pogut quedar als aparells, sobretot als cardiovasculars.
   10. No es pot entrar amb bosses d’esport, banyadors, xancletes, el tors nu, vestit de carrer o amb calçat inadequat, ni mullat o menjant.
   11. Els equips de televisió i vídeo només els pot manipular personal de la instal·lació.

Article 16. Normes d’ús dels vestidors individuals

Normes per a l’ús de la zona de vestidors:

   1. Després de la dutxa, cal eixugar-se a la zona de dutxes.
   2. Les persones usuàries hauran de respectar l’espai dels altres abonats/des.
   3. Cal dutxar-se durant el temps estrictament necessari, tenint cura en la manipulació de les dutxes, especialment de les aixetes i dels distribuïdors, i no projectant l’aigua cap al sostre.
   4. Per qüestions d’higiene no està permès depilar-se, afaitar-se o tenyir-se. 5. És obligatori l’ús de sabatilles de bany en la zona de dutxes.
   5. És obligatòria la utilització de les papereres, no poden llançar-se ampolles ni altres envasos a terra.
   6. Està prohibit menjar dintre dels vestidors d’abonats o col·lectius.
   7. La Direcció no es fa responsable dels objectes de valor que es puguin perdre.
   8. Els usuaris podran gaudir d’armariets d’ús puntual per guardar les pertinences, dotats amb un tancat amb clau de combinació, personal e intransferible, que es pot adquirir en el mateix complex esportiu. La Direcció no es fa responsable del funcionament d’altres sistemes de tancament utilitzats pels abonats/des i usuaris/es.
   9. Cal deixar els armariets lliures una vegada finalitzada l’activitat. Al final de la jornada s’obriran i es dipositarà el material a objectes perduts.

Article 17. Sobre la farmaciola

La farmaciola és el lloc indicat per atendre qualsevol accidentat que hi pugui haver a la instal·lació. La farmaciola està proveïda de l’equipament necessari per fer una primera cura. L’atenció que un accidentat pot rebre a la instal·lació són cures que, per poca gravetat, no necessiten ésser tractades per un especialista.

En cas que la gravetat de l’accidentat faci necessària la visita d’un especialista serà evacuat al centre hospitalari més proper.
L’accés a la farmaciola serà exclusiu per al personal de la instal·lació, que acompanyaran a la persona que necessiti aquest servei.

CAPÍTOL IV. NORMES D’ÚS DE COL·LECTIUS I ENTITATS

Article 18. Usuaris col·lectius

S’entén per usuaris col·lectius, qualsevol grup, entitat o club que sol·liciti fer ús del servei mitjançant l’abonament del preu públic aprovat en l’Ordenança municipal reguladora del preu públic per a la prestació del servei de piscines i instal·lacions esportives de propietat municipal.

Article 19. Tràmits administratius

   1. Hi ha dues modalitats:
    1. Per hores contractades.
    2. Per grups d’alumnes o persones d’un determinat col·lectiu.
   2. El pagament es fa segons els acords establerts per al trimestre en curs i cal fer-los efectius per trimestre avançat. Les baixes per motius no justificats no seran admeses. Els pagaments s’efectuaran durant els primers deu dies de cada inici de trimestre natural i per avançat.
   3. En cas de pagament per nombre d’alumnat o persones d’un determinat col·lectiu, quan hi hagi una baixa, s’ha de comunicar per escrit al coordinador d’activitats. Fins que no es presenti aquest escrit la baixa no serà efectiva.
   4. La forma de pagament de cursos, entrenaments i competicions regulars està regulada per l’ordenança municipal.

Article 20. Sobre l’accés

   1. Els grups, entitats o clubs usuaris han d’atenir-se als dies i a les hores d’obertura i de tancament, i als períodes de vacances establertes pel calendari anual.
   2. L’horari d’utilització de la instal·lació ha de ser l’autoritzat per la Direcció del servei i el seu ús no pot excedir en cap cas del temps autoritzat.
   3. Els equips que tinguin una autorització d’ús de lloguer per a tota la temporada disposaran de tantes acreditacions com usuaris/es (aquest nombre s’establirà en la formalització de l’autorització d’ús). Les targetes o carnets limiten l’horari d’entrada i són personals i intransferibles.
   4. Els entrenadors, monitors, professors, delegats i altres auxiliars de pistes s’han d’acreditar convenientment.
   5. En el cas d’usuaris col·lectius que facin ús puntual, l’entrada es pot fer quinze minuts abans de l’hora establerta per a l’inici de l’activitat i un cop s’hagi formalitzat el pagament de la quota corresponent. Sempre es deixarà un DNI de referència a recepció.
   6. Per accedir a l’interior de la instal·lació és imprescindible anar acompanyat d’alguna persona responsable major d’edat.
   7. Els grups, en el cas de tenir un vestidor assignat, segons els criteris d’ubicació de la Direcció, han de deixar un DNI als Serveis d’Atenció a l’Usuari per demanar les claus, que els serà retornat en el moment de lliurar la clau i sortir.

Article 21. Sobre l’ús

   1. És obligatori respectar els horaris establerts per a les diferents activitats.
   2. Durant els horaris d’entrenament, només tindran accés a les instal·lacions i hi podran romandre esportistes i tècnics responsables que en facin ús en aquell moment.
   3. No està permesa l’activitat esportiva de competició.
   4. Les sol·licituds continuades d’ús tenen preferència o prioritat davant les activitats esporàdiques.
   5. Les sol·licituds mai s’expedeixen per a un temps superior a una temporada , llevat de conveni establert.
   6. L’entitat és responsable dels danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o al material. En cap cas es pot utilitzar cap mena de material ni producte que pugui perjudicar la instal·lació. El grup, entitat o club s’ha de fer càrrec de les despeses ocasionades per a la reparació o reposició dels desperfectes ocasionats.
   7. L’organització d’actes puntuals o esporàdics pot deixar sense efecte l’autorització d’ús dels horaris que es vegin afectats per l’organització i el desenvolupament de l’acte, la qual cosa cal comunicar-la amb l’antelació suficient.

Article 22. Sobre els vestidors col·lectius

   1. Cal respectar la normativa específica dels vestidors individuals.
   2. Per accedir als vestidors, l’equip ha d’anar acompanyat del personal delegat i/o entrenador/a, responsables de l’equip, que en tots els casos serà major d’edat.
   3. El/la responsable de l’equip serà l’encarregat/da de sol·licitar la clau dels vestidors al Servei d’Atenció a l’Usuari.
   4. En cas de trobar algun desperfecte a l’entrar al vestidor, cal comunicar-ho immediatament per tal d’excloure’n tota responsabilitat.
   5. El personal delegat i/o entrenador és responsable directe de qualsevol anomalia que pugui passar dins i fora dels vestidors.
   6. Els grups s’ha de responsabilitzar de tancar els vestidors mentre utilitzen la instal·lació i un cop n’hagin fet ús. En cas contrari, se’ls farà responsables dels danys que es puguin causar a tercers o a la pròpia instal·lació.
   7. L’entrada al vestidor es pot fer quinze minuts abans de començar l’activitat. La sortida cal fer-la vint minuts després d’haver acabat l’activitat.

Article 23. Sobre aparells i material esportiu

   1. Cada grup, entitat o club pot utilitzar qualsevol material fix d’ús comú, propi de la instal·lació i que consideri necessari per a un millor aprofitament del seu programa d’actuació.
   2. El material esportiu mòbil que un grup hagi d’utilitzar s’ha de sol·licitar al personal de la instal·lació i retornar al seu lloc en acabar l’activitat esportiva, per tal de no endarrerir l’inici de l’activitat posterior.
   3. En cas d’utilitzar-se la piscina o altres instal·lacions per a diversos grups consecutivament, el personal responsable de la retirada dels aparells i/o materials utilitzats serà el darrer grup que n’hagi fet ús.

Article 24. Sobre els cursets de natació escolar

  1. Cal respectar les normes d’accés.
  2. El grup, entitat o club ha de nomenar un responsable per a cada deu alumnes, que pot entrar a ajudar a canviar els nens o les nenes que ho necessitin. Aquest personal responsable també es quedarà durant tota la sessió a la piscina per poder atendre l’alumnat i, en acabar, ajudarà a l’alumnat a canviar-se. En cap cas, cap altra persona pot entrar en el recinte de la piscina (inclosos els vestidors) sense l’autorització prèvia.
  3. Se seguirà el calendari escolar local per tal de definir els dies que no hi ha classe per festa escolar.

Article 25 Utilització de les instal·lacions

  Caldrà la utilització de casquet de bany per fer ús de la piscina.

  • En cap cas es podrà entrar a la zona de piscina ni dutxes dels vestidors amb calçat de carrer.
  • Els pares i mares podran accedir als vestidors amb els/les seus/ves fills/es quan aquests/es siguin menors de 6 anys, fent-ho al vestidor femení quan entra amb la mare i al vestidor masculí si entra amb el pare.
  • Els usuaris de la instal·lació hauran de dirigir-se als vestidors 15 minuts abans del tancament total. Així els banyistes podran nedar fins les 20:45h de dilluns a divendres i fins les 12:45h en dissabtes.
  • Cal seguir en tot moment les indicacions del personal responsable i treballador/a de les instal·lacions.
  • En el cas de patir malalties cutànies de caire infecciós no es podrà fer ús de la piscina i si ho fa el personal responsable es reserva el dret d’admissió de la persona a la zona de bany.
  • A la sala d’activitats dirigides s’haurà de portar calçat esportiu per tal de no malmetre el terra. També haurà de portar una tovallola petita per poder estirar-la sobre les màrfegues.
  • No es pot menjar en la instal·lació, vestuaris ni zona de dutxes.
  • Han de portar un cadenat de casa per poder fer ús de les taquilles.
  • Les targetes d’accés a les classes es donaran com aviat 30 minuts abans de l’inici de la classe i les classes que comencen a les 15:15 no es donaran abans de les 15:00h.