OFERTA CFGM

ACCEDIR A CFGM

 • Aquells qui tinguin el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Aquells qui tinguin el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Aquells qui han superat el curs d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (CAM).
 • Aquells qui han superat el segon curs de BUP o altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Aquells qui han superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Aquells qui han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional  tenint complerts 40 anys d’edat.
 • Aquells qui tenen un títol que permet accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior.
 • Aquells qui puguin acreditar estudis equivalents.

SORTIDES ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS D’UN CFGM

Les persones que superen el CFGM obtenen un títol de tècnic, que els permet accedir:

  • Al batxillerat.
  • A un Cicle de Grau Superior de Formació Professional.
  • Al món laboral.

ESPAIS

Posem a disposició dels nostres alumnes un campus de 13.000 metres quadrats amb espais socials d’estudi i de treball: biblioteca i sales d’estudi cooperatiu obertes de les 8:00 del matí fins a les 20:00 hores de la tarda. També s’obren tallers i laboratoris a partir de les 17:00 hores tres dies a la setmana. Els alumnes disposen d’aules taller, laboratoris, plató, piscines, gimnàs i pistes esportives, espais equipats per tal de dur a terme les pràctiques.

MARCA PERSONAL

Formem en la creació d’una estratègia de marca personal i digital. Conscienciem sobre la identitat digital i el seu impacte en la carrera professional i treballem la creació d’un portfoli online que permeti acreditar les competències pròpies.

PROJECTE PEDAGÒGIC

 • Els ensenyaments de l’Escola Sant Gervasi són professionalitzadors que proporcionen la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.
 • Els alumnes dels Cicles Formatius de Grau Mitjà realitzen classes experiencials i manipulatives seguint la metodologia Learning by Doing i en les quals es prioritza el treball en equip, tot afavorint la inclusió de tots els membres a partir dels paràmetres fixats pels docents.
 • La formació pràctica en empreses del sector representa un primer contacte amb el món laboral. Es posen en pràctica els continguts treballats a l’Escola amb l’acompanyament d’un/a tutor/a d’empresa en el centre de treball. L’Àrea d’Empresa de l’Escola manté uns vincles permanents amb el teixit productiu. A partir d’aquest diàleg coneixem les seves necessitats, adaptem els currículums i oferim les pràctiques.
 • Estudiar Cicles Formatius de Grau Mitjà l’Escola Sant Gervasi de Mollet és molt més que l’obtenció d’un títol, ja que suposa formar part d’un grup d’estudiants i docents que disposen del millor clima i condicions per formar-se i per crear la seva pròpia marca personal per accedir al món laboral.

SUPORT A L’ALUMNAT I FAMÍLIES

> ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA I SUPORT ACADÈMIC –Tots els alumnes dels Cicles Formatius de Grau Mitjà a Mollet de L’Escola Sant Gervasi disposen d’un tutor personal ja que considerem que el tracte personalitzat i proper amb els alumnes permet conèixer-ne les seves necessitats i oferir-los solucions per a millorar el seu benestar i les seves competències professionals.

> SUPORT PSICOPEDAGÒGIC – Psicòlegs, pedagogs i logopedes formen un complet equip de seguiment de tots els alumnes i d’assessorament de docents i famílies.

> ORIENTACIÓ PROFESSIONAL – Els alumnes i les famílies de Cicles Formatius de Grau Mitjà compten amb la figura d’una orientadora laboral per resoldre qualsevol qüestió relacionada amb el seu futur professional.

INTERNACIONALITZACIÓ

> MATÈRIES EN ANGLÈS – Els Cicles Formatius de Grau Mitjà compten amb una unitat formativa d’anglès de més de 50 hores a cada curs, orientada a entendre tant la documentació tècnica com els manuals, seguir videotutorials i participar en una conversa sobre aspectes tècnics del seu sector.

> NIVELLS D’ANGLÈS – Oferim la possibilitat de preparar els estudiants de Cicles Formatius de Grau Mitjà per a què es presentin als exàmens oficials de Cambridge (PET, FIRST i ADVANCED). Adaptem l’aprenentatge de l’Anglès en funció del domini oral i escrit de la llengua.

> SEGONA LLENGUA –  En el primer curs els alumnes poden estudiar a les tardes una segona llengua estrangera: Francès o Alemany. Aquest fet els obre la possibilitat de fer les pràctiques a l’empresa a França o Alemanya. Preparem els alumnes per presentar- se a les proves oficials del DELF i GOETHE.

> ERASMUS + – Participació dels nostres alumnes en projectes de col·laboració internacional.

DEMANEU VISITA PERSONALITZADA

 • Responsable del tractament: Escola Sant Gervasi, amb domicili a c/ de Sabadell no 41, 08100 Mollet del Vallès (Barcelona).
 • Finalitat del tractament: Atendre la seva sol·licitud.
 • Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable. Més informació sobre la política de protecció de dades: https://santgervasi.org/politica-de-privacitat/