PROJECTE EDUCATIU

Al llarg de tota la nostra trajectòria pedagògica, Escola Sant Gervasi ha ofert un model educatiu altament participatiu, centrat en l’alumnat, facilitador de la innovació, i perseguint sempre l’excel.lència. Per aquest motiu oferim una escola oberta i amb una gran capacitat d’innovació. Els eixos que mouen el nostre projecte són tres: l’eix alumnat, centre de tot l’aprenentatge; l’eix famílies, els pares i mares que ens donen la seva confiança; i l’eix projectes, a partir dels quals consolidem un projecte pedagògic referent pel seu caràcter innovador.

El projecte pedagògic d’Escola Sant Gervasi es basa en el desenvolupament de les matèries instrumentals i transversals, i en una sèrie de projectes estrella dels quals som referència: el projecte lingüístic, el projecte en innovació, el projecte científic i de recerca, el projecte en audiovisuals i el projecte en emprenedoria.

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

L’atenció als nostres alumnes i famílies és un dels eixos fonamentals del nostre sistema pedagògic. Ens comuniquem amb les famílies mitjançant les reunions de principi i de final de curs, les entrevistes personals, les activitats socials a l’Escola, les xerrades presencials o telemàtiques (webinars) i mitjançant la plataforma Clickedu i els nostres canals de comunicació: newsletters setmanals i xarxes socials Twitter, Instagram i Telegram @santgervasicoop.

ATENCIÓ A L’ALUMNAT

Responem a la realitat pròpia de cada alumne oferint a les nostres famílies tutors i tutores que acompanyaran els nens i joves en les diverses etapes educatives. A partir de la Secundària són els alumnes qui trien els tutors personals entre els seus professors i professores.

INNOVACIÓ

Innovem contínuament sobre l’aplicació pedagògica de les tecnologies. Hem estat reconeguts en nombrosos congressos i premis de projectes d’innovació pedagògica. Som pioners en la utilització dels ordinadors a l’aula o de les pissarres digitals interactives i Ipads, així com de projectes de robòtica i de programació des de l’etapa d’Educació Infantil.

FUNDACIÓ PRIVADA SANT GERVASI

Tot el campus Sant Gervasi té cobertura de wi-fi, fet que permet la connectivitat a internet tant del nostre alumnat com del professorat. Formem alumnes amb altes competències digitals gràcies a la implicació dels nostres professionals i gràcies als mitjans que l’Escola, i en especial que la Fundació Sant Gervasi, posen a disposició de tota la comunitat.

PROJECTE DE RECERCA

Pretenem que l’experimentació, l’anàlisi i la recerca científica i tecnològica formin part de la cultura dels nostres alumnes. Afavorim que els nostres alumnes visquin situacions i contextos educatius que fomentin el seu creixement personal i que permetin el descobriment de l’entorn a partir de l’observació directa, la manipulació i les vivències.

PROJECTE CIENTÍFIC

Organitzem pràctiques, projectes i treballs de recerca en els nostres excel·lents laboratoris i tallers. Apropem els nostres alumnes als laboratoris, tallers, biblioteques i a d’altres serveis (com l’estació meteorològica d’última generació o les impressores 3D). Dediquem hores lectives a l’aplicació pràctica de mètodes d’investigació, al seguiment i recerca de dades.

PROJECTE LINGÜÍSTIC

Potenciem el domini perfecte (oral i escrit) de les dues llengües oficials a casa nostra: el català i el castellà. Reconeixem l’anglès, el francès i l’alemany com a llengües d’ús internacional vàlides per a l’entorn en què es troben i es trobaran els nostres alumnes. A més, potenciem l’estudi, com a extraescolar, del xinès mandarí.

MATÈRIES EN ANGLÈS

Organitzem viatges, intercanvis lingüístics i estades a l’empresa a l’estranger; impartim la matèria de ciències naturals (Science) en llengua anglesa des d’Educació Primària fins al final de l’escolarització i Living English (anglès oral) a la Secundària, a més de les matèries de Knowlegde i Economics en el Batxillerat. Introduïm l’aprenentatge de l’anglès als nens i nenes des de P3.

SANT GERVASI SCHOOL DESIGN LAB

Estem dissenyant l’Escola del futur i construint espais innovadors i intel·ligents per la seva flexibilitat i polivalència. Els colors i materials cerquen crear ambients saludables i agradables. El passadís es converteix en un espai pedagògic més.

METODOLOGIES INNOVADORES

A l’Escola Sant Gervasi creiem amb les metodologies més innovadores: el treball per projectes des d’Educació Infantil, l’aprenentatge-servei, l’aprenentatge per reptes i tallers i l’aprenentatge social i cooperatiu. Treballem les emocions i l’autoconeixement així com les intel·ligències múltiples. Apliquem experiències de classe invertida, gamificació i georeferenciació.

PROJECTE AUDIOVISUAL DE CENTRE

El nostre projecte audiovisual de centre és un projecte transversal dels 3 als 18 anys adaptat a totes les etapes educatives i que entra en contacte amb la resta de matèries. Volem alumnes capaços d’utilitzar correctament les eines audiovisuals a través de les quals puguin traslladar missatges i històries complexes. Analitzar críticament i reflexivament els missatges audiovisuals és també un altre dels objectius.

PLATÓ DE TV PROFESSIONAL

Hem dissenyat i construït un plató de TV professional perquè els nostres alumnes puguin desenvolupar els tres eixos més importants del projecte audiovisual: la tècnica, l’storytelling i l’anàlisi crítica.

PROJECTE EN EMPRENEDORIA

Escola Sant Gervasi és una cooperativa de treball associat i, en conseqüència, el fet cooperatiu impregna tota la nostra activitat. Els nostres alumnes de Secundària i Batxillerat reben formació en cooperativisme i en economies socialment responsables. Els més petits tenen l’oportunitat de formar part de les cooperatives d’alumnes.

COOPERATIVES D’ALUMNES

Escola Sant Gervasi és pionera en la creació de cooperatives d’alumnes. Els nostres alumnes, a partir de Cicle Superior de Primària fins a 4t d’ESO, formen cooperatives d’alumnes a partir de les quals es gestionen diversos projectes relacionats amb la solidaritat, la sostenibilitat i l’economia social i responsable.