CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR A MOLLET DEL VALLÈS

Els Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) a Mollet del Vallès de l’Escola Sant Gervasi són estudis professionalitzadors que formen part de l’educació superior i que preparen l’alumnat per a l’activitat qualificada en un camp professional. El tenen una durada de 2.000 hores (en dos cursos acadèmics).

Sempre que sigui viable, els estudiants dels Cicles Formatius de Grau Superior participaran en sessions experiencials i manipulatives seguint la metodologia Learning by Doing, on es donarà prioritat al treball en equip, afavorint la inclusió de tots els membres segons els paràmetres establerts pels docents.

La formació pràctica en empreses del sector representa un primer contacte amb el món laboral. Es posen en pràctica els continguts treballats a l’Escola amb l’acompanyament d’un/a tutor/a d’empresa en el centre de treball. L’Àrea d’Empresa de l’Escola manté uns vincles permanents amb el teixit productiu. A partir d’aquest diàleg coneixem les seves necessitats, adaptem els currículums i oferim pràctiques de qualitat.

Estudiar Cicles Formatius de Grau Superior a Mollet del Vallès

Estudiar Cicles Formatius de Grau Superior a l’Escola Sant Gervasi no només significa obtenir un títol, sinó que implica integrar-se en un grup d’estudiants i professors que ofereixen el millor ambient i condicions per a la formació i per a la creació de la seva pròpia identitat professional per accedir al món laboral.

Accedir a Cicles Formatius de Grau Superior a Mollet del Vallès

Qui pot accedir a un Cicle de Grau Superior de l’Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès?

 • Aquells qui tinguin el títol de Batxillerat.
 • Aquells qui tinguin el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista.
 • Aquells qui han superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Aquells qui poden acreditar el títol de COU o BUP.
 • Aquells qui tenen qualsevol titulació universitària o equivalent.
 • Aquells qui han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional  tenint complerts 40 anys d’edat.

Les persones que no compleixen cap d’aquests requisits per poder accedir als Cicles Formatius de Grau Superior a Mollet de L’Escola Sant Gervasi, han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Quines son les sortides acadèmiques i professionals d’un Cicle de Grau Superior a l’Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès?

Les persones que superen un Cicle Formatiu de Grau Superior obtenen el títol de tècnic superior, que els permet accedir:

 • – A qualsevol estudi Universitari Oficial de Grau. 
 • – Al món laboral.

> Formació DualEn el cas dels Cicles Formatius de Grau Superior de la família professional química, els alumnes compten amb formació dual garantida. La Formació Dual és la modalitat de formació professional en la qual l’estudiant combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva a l’empresa, ja sigui com a treballador assalariat, becari de formació o voluntari. És un model educatiu europeu implantat a països com Suïssa, Alemanya o Dinamarca que permet aconseguir un títol oficial en 2 anys i passar el segon curs treballant en una empresa i formant-se a l’aula simultàniament. 

L’FP Dual adequa la formació professional a les necessitats de les empreses i afavoreix la incorporació al món laboral perquè un cop acabada la formació, l’alumne no només compta amb una titulació especialitzada en el seu àmbit, sinó també amb un any d’experiència laboral real en una empresa del sector. És un model que incrementa la competitivitat de l’empresa, millora la qualificació del personal, permet captar talent jove i facilita el relleu generacional.

> Suport a l’alumnat i famílies

 • ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA I SUPORT ACADÈMIC: Tots els alumnes del Cicles Formatius de Grau Superior a Mollet de L’Escola Sant Gervasi disposen d’un tutor personal ja que considerem que el tracte personalitzat i proper amb els alumnes permet conèixer-ne les seves necessitats i oferir-los solucions per a millorar el seu benestar i les seves competències professionals.
 • SUPORT PSICOPEDAGÒGIC: Psicòlegs, pedagogs i logopedes formen un complet equip de seguiment de tots els alumnes i d’assessorament de docents i famílies.
 • ORIENTACIÓ PROFESSIONAL: Els alumnes i les famílies de Cicles Formatius de Grau Superior compten amb la figura d’una orientadora laboral per resoldre qualsevol qüestió relacionada amb el seu futur professional.

> Espais Posem a disposició dels nostres alumnes dels Cicles Formatius de Grau Superior a Mollet del Vallès un campus de 13.000 metres quadrats amb espais socials d’estudi i de treball: biblioteca i sales d’estudi cooperatiu obertes de les 8:00 del matí fins a les 20:00 hores de la tarda. També s’obren tallers i laboratoris a partir de les 17:00 hores tres dies a la setmana. Els alumnes disposen d’aules taller, laboratoris, plató, piscines, gimnàs i pistes esportives, espais equipats per tal de dur a terme les pràctiques dels Cicles Formatius de Grau Superior a l’Escola Sant Gervasi de Mollet.

> Projecte d’internacionalització

 • MATÈRIES EN ANGLÈS:  Els Cicles Formatius de Grau Superior compten amb una unitat formativa d’anglès de més de 50 hores a cada curs, orientada a entendre tant la documentació tècnica com els manuals, seguir videotutorials i participar en una conversa sobre aspectes tècnics del seu sector.
 • NIVELLS D’ANGLÈS:  Oferim la possibilitat de preparar els estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior per a què es presentin als exàmens oficials de Cambridge (PET, FIRST i ADVANCED). Adaptem l’aprenentatge de l’Anglès en funció del domini oral i escrit de la llengua.
 • SEGONA LLENGUA: En el primer curs els alumnes poden estudiar a les tardes una segona llengua estrangera: Francès o Alemany. Aquest fet els obre la possibilitat de fer les pràctiques a l’empresa a França o Alemanya. Preparem els alumnes per presentar- se a les proves oficials del DELF i GOETHE.
 • ERASMUS +: Participació dels nostres alumnes en projectes de col·laboració internacional.

> Marca Personal Formem en la creació d’una estratègia de marca personal i digital. Conscienciem sobre la identitat digital i el seu impacte en la carrera professional i treballem la creació d’un portfoli online que permeti acreditar les competències pròpies.

Preguntes freqüents sobre els Cicles de Grau Superior de l’Escola Sant Gervasi de Mollet

Que és un Cicle Formatiu de Grau Superior?

Un Cicle Formatiu de Grau Superior és una formació professional de nivell postsecundari que proporciona coneixements específics en una àrea determinada. Aquest tipus de cicle té una durada de dos anys acadèmics i té com a objectiu preparar els estudiants per a l’exercici d’una professió i facilitar-ne l’accés al mercat laboral.

Quant de temps dura un Cicle Formatiu de Grau Superior?

Un Cicle Formatiu de Grau Superior té una durada de dos anys acadèmics, generalment. Això significa que la durada habitual del programa és de dos cursos escolars consecutius.

Quins programes de Grau Superior ofereix l’Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès?

L’Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès ofereix diversos programes de Grau Superior en àrees com Administració i Finances, Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, Integració Social, Sistemes Electrònics i Automàtics, entre altres. Aquests programes proporcionen una formació especialitzada en els respectius camps, combinant coneixements teòrics i pràctics per preparar els estudiants per al món laboral o per a continuar amb estudis superiors.

Quines són les oportunitats laborals després de completar un Cicle Formatiu de Grau Superior?

Després de completar un Cicle Formatiu de Grau Superior a Mollet del VAllès de l’Escola Sant Gervasi, els estudiants tenen diverses oportunitats laborals en funció de l’àrea d’estudi. Poden accedir a llocs de treball especialitzats relacionats amb el seu camp, com ara tècnics en empreses del sector, auxiliars administratius, programadors informàtics, professionals en integració social, instal·ladors elèctrics, entre altres. També poden optar per continuar amb estudis universitaris o altres formacions superiors per ampliar les seves opcions professionals.